Západočeská Cestovní Agentura - Zdeněk Černý

ZCA logo

Obchodní podmínky

 

Úvod

Cestovní agentura ČERNÝ  Zdeněk. (dále jen CA) je provozovatelem internetového portálu www.zca.cz. Provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK). Prodej zájezdů provádí CA na základně uzavřených obchodních smluv s CK. Všechny CK jsou řádně pojištěny podle právních předpisů. Platné certifikáty o pojištění proti úpadku má CA pro zákazníky vždy k dispozici. Zájezdy si v CA objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK! CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností v nabídce zájezdu, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

Cena zájezdu

Ceny všech zájezdů jsou stejné jako u cestovních kanceláří, které zájezdy pořádají a to včetně slev a věrnostních programů. Slevy a věrnostní programy jako jsou např. sleva za včasnou rezervaci, dítě nebo třetí osoba zdarma, slevy pro stálé zákazníky, seniory, novomanžele aj. jsou možné zpravidla uplatňovat pouze z katalogových cen a jsou časově omezené. V případě rezervace či objednávky zájezdu Vám bude zaslána kalkulace zájezdu. Zájezdy a ceny na serveru jsou denně aktualizované, může se také stát (týká se to hlavně zájezdů typu "last minute", že se cena některého zájezdu během dne změní, v tomto případě platí i pro CA aktuální cena dané CK.

Informace k zájezdu

Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání také zašleme cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Uveďte prosím tyto požadavky na kalkulaci do poznámky. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s vyplněnou cestovní smlouvou.

Objednávky

Každý zákazník CA serveru si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi.

Rezervace

CA i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (email, SMS). V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

Cestovní smlouva

Cestovní smlouva (dále jen CS) je závaznou přihláškou k rezervovanému zájezdu. CS zpravidla vyplňuje CA a je zasílána po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Osobní údaje na CS vyplňuje buď zákazník, popřípadě všechny údaje poskytne CA, která CS vyplňuje za zákazníka. Na CS musí být specifikován objednaný zájezd včetně termínu, způsobu dopravy, ubytování, stravování, údaje o přihlášených osobách, kalkulace ceny zájezdu a další. Na CS nesmí chybět podpis zákazníka a potvrzení ze strany CA/CK. Nedílnou součástí každé CS jsou i všeobecné smluvní podmínky příslušné CK. Po obdržení CS zákazník zkontroluje údaje a do doby rezervace ji podepsanou vrátí zpět CA. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání CS nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu.

Možnosti předání cestovní smlouvy:

E-mailem:   info@zca.cz  
Poštou nebo osobně na adresu: zca / cestovní agentura K.H. Borovského 520  Tachov  347 01 

Termíny pro platbu - tj. zálohu a doplatek eventuelně jednorázovou platbu (u zájezdu typu last minute) jsou pro zákazníka závazné a CA nenese zodpovědnost za důsledky - např. storno rezervace či zájezdu ze strany CK v případě zpoždění plateb zaviněných zákazníkem. Cestovní smlouva je závazná okamžikem podpisu zákazníka a platbou za objednaný zájezd. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Platba zájezdu

Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu.Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, nebo osobně na pobočce CA. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.
Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

Zájezdy a pobyty na vyžádání

Zájezd, který je tzv.  "na dotaz, na zpětné potvrzení, nebo na vyžádání", je takový zájezd, u kterého nemá CK dopředu garantováno (nasmlouváno) ubytování. V tomto případě je nutné nejdříve sepsat cestovní smlouvu a provést platbu. Poté se musí ubytování vyžádat u partnera CK (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily apod.). CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Pokud zákazník platí při podepsání smlouvy pouze zálohu, musí ihned po potvrzení rezervace uhradit doplatek. Jestliže je rezervace neúspěšná a ubytování již není volné, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky, pokud si nevybere zájezd jiný.

Doklady k cestě

Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

Storno podmínky

CA storno poplatky neúčtuje do doby závazného objednání zájezdu tj. uzavření cestovní smlouvy a uhrazení platby. Pozdější stornování zájezdu ze strany zákazníka podléhá storno podmínkám pořádající CK.

Reklamace

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků serveru zca.cz a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky a EU o ochraně osobních dat, především podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.

Vytvářím objednávku...